De weg naar een veilige werkomgeving.

Naar aanleiding van verschillende rampen in het verleden zijn er regels opgesteld om Risico’s te mijden. Risico’s als brand, milieu vervuiling en persoonlijk letsel.

In de PGS15 zijn deze regels opgenomen. Via een landelijks site Infomil (met link naar AIM) is een handig stroomschema beschikbaar om na te gaan of je als bedrijf een milieu vergunning moet aanvragen.

Om na te gaan of je preventieve maatregelen moet nemen zul je een inventarisatie moeten doen over de materialen die je op voorraad hebt en de hoeveelheden. Elke leverancier is verplicht om een zogenaamde MSDS /fiche  met zijn grondstoffen mee te leveren. Daarin staan de ADR klasse en de verpakkingsgroep. Deze twee heb je nodig om na te gaan of je volgens de PGS15 maatregelen moet nemen.

Gevaarlijke stoffen komen regelmatig negatief in het nieuws. Maar wat zijn nu gevaarlijke stoffen? Goederen heten gevaarlijk wanneer ze door bepaalde eigenschappen een gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van werknemers of milieu kunnen opleveren.

Geschiedenis:

Er was eens een dorpje in Noord-Italie dat bekend werd vanwege een chemische ramp in juli Dat dorpje heet Seveso. Bij dit ongeval werd een toxisch gas, met hoge concentraties TCDD (een dioxine), uitgestoten. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar een groot deel van de bevolking werd ernstig verminkt door het gifgas.De ramp trok wel aandacht van de Europese Gemeenschap, waardoor actie werd ondernomen om de wetgeving uit te werken zodat de mens en zijn omgeving beter zijn beschermd zouden worden tegen de gevaren van industriële ongevallen.

Ter uitvoering van Seveso-II zijn in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Wet Veiligheidsregio’s, het BRZO 1999, het RRZO 1999, het BRI en het BIR opgesteld of gewijzigd.

De inhoud van het BRZO 1999 moet dan ook gezien worden in samenhang met de genoemde bovenliggende wetgeving en bijbehorende besluiten. Besluit Risico Zware Ongevallen – BRZO’99 = De Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn Seveso IIDe BRZO s

De risicobenadering van de opslag: LOC’s en LOD’s.

Binnen een magazijn zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij iets mis zou kunnen gaan. Hierbij zouden zich LOC’s ( Loss of Containment ) kunnen voordoen. Om te voorkomen dat deze situatie plaatsvindt kun je een preventiebeleid opstellen. Een preventiebeleid bevat een set aan beleidsinstrumenten en maatregelen die voorkomen dat het scenario zich voordoet. Die instrumenten worden Lines of defense genoemd.

Organisatorische lines of defense.Naast technische LOD’s zijn organisatorische LOD’s minstens zo belangrijk. De opslag van gevaarlijke stoffen vraagt om veilig gedrag. En dat begint bij de organisatie. Calamiteiten doen zich vooral op onverwachte momenten voor.  Een onderneming die gevaarlijke stoffen in opslag heeft of ze over de crossdock krijgt dient voorbereid te zijn op een calamiteit. Voorbereiden betekent dus dat calamiteiten ook kunnen plaatsvinden wanneer de deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen ziek is of op vakantie. Alle medewerkers die met gevaarlijke stoffen in aanraking komen dienen dus getraind te zijn.

Risico’s in kaart brengen in een scenario-analyse. Binnen een magazijn zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij iets mis zou kunnen gaan. Hierbij zouden zich LOC’s ( Loss of Containment ) kunnen voordoen. De mogelijke scenario’s kunnen uitgewerkt worden in een scenario-analyse.

Het startpunt: de Material Safety Data Sheet (MSDS)
Met gevaarlijke stoffen doen zich risico’s voor. De situatie is vaak vele malen het doorsnee risico.  Om die reden is het belangrijk te weten wat men op onverwachte momenten moet doen.Om het risico in te schatten en om te kijken hoe men moet handelen leest men de bij het produkt gevoegde MSDS – het veiligheidsblad, hetgeen niet te verwarren is met de veiligheidskaart vanuit het vervoer. De MSDS is wat dat betreft een stuk uitgebreider.De MSDS is het startpunt voor uw risicoanalyse en het vaststellen van uw technische en organisatorische LOD’s.

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
0