Opslag Chemicaliën.

Mag ik alle gevaarlijke stoffen bij elkaar op een lekbak zetten?

Op de eerste plaats adviseren wij dat de bijtend corrosief  vloeistoffen op kunststof lekbakken worden geplaatst.

Daarnaast mogen, volgens de PGS15, stoffen met een ADR klasse 5.1 en ADR klasse 3, 6.1, 8 en 9  niet naast elkaar staan.

ADR klasse van de gevaarlijke stoffen zijn te vinden op de MSDS documenten die de leverancier heeft. Deze MSDS documenten zijn dus op te vragen bij de leverancier.

Waarom zijn er kunststof en stalen lekbakken ?

Bij bijtend corrosief  vloeistoffen – hebben een GHS05 code  – adviseren we op een kunststof opvangbak als oplossing. Alle andere vloeistoffen kunnen op de stalen bakken.

Hoeveel vloeistof mag ik op een lekbak plaatsen ?

Eerst tel  je het totaal volume van de vloeistoffen wat op een lekbak geplaatst wordt op (Stel 950 Liter).

Dan vergelijk je 10% daarvan (95 Liter in dit voorbeeld) met de grootste volume eenheid op de lekbak (stel 80 Liter) maal 110 % (88 Liter)

Dan moet de lekbak in dit geval 95 Liter.

 

Bluswateropvang

Bereken de werkelijke opvangcapaciteit.

Stap 1 Het beschermingsniveau moet eerst bepaald worden. Deze is afhankelijk van: (1) de opgeslagen stoffen (2) vakindeling  en (3) eventueel aanwezige Brandbeheersings – en brandblussysteem.

Bij beschermingsniveau 1 is bluswateropvang verplicht. (In Tabel 4.1 van Paragraaf 4.2 uit de PGS15 staan de verschillende beschermingsniveaus )

Voor de berekening van het volume moet het bluswater (Paragraaf 4.6 van de PGS15) en het productopvang (Tabel 4.3 van Paragraaf 4.7 van de PGS15)  bij elkaar worden opgeteld.

De productopvang capaciteit is afhankelijk van het beschermingsniveau,  het brandpunt van de producten, het soort verpakking en het oppervlakte van het magazijn. Dit is terug te vinden in Tabel 4.3 van de PGS 15.

Voor de opvang van het bluswater moeten we naar PGS14 Paragraaf 3.4.2. We gaan uit van een nominale opvangcapaciteit (Met een correctie om op de werkelijke opvangcapaciteit te komen)

Berekening nominale opvangcapaciteit: de blustijd * sproeidichtheid (en het te blussen oppervlak) Gecorrigeerd met een veiligheidsfactor. (Paragraaf 3.4.2 in de PGS14)

Daarna de werkelijke opvangcapaciteit. De normale capaciteit wordt gecorrigeerd met een percentage afhankelijk van de opgeslagen stoffen (Paragraaf 4.6.1 en 4.6.2 uit de PGS 15)

Het bluswater en de productopvang moeten bij elkaar worden opgeteld.

Waarom bluswateropvang en hoe?

PGS 15:2016 en NFPA 30:2015 maken onderscheid tussen enerzijds product- en bluswateropvang en anderzijds voorzieningen die voorkomen dat brandende vloeistof naar aangrenzende opslagvakken kan uitstromen.

In de PGS14 – die in 2017 is gepubliceerd – wordt een handreiking gedaan om de PGS15 verder uit te leggen.

Om te voorkomen dat vloeistoffen naar aangrenzende opslagvakken kunnen uitstromen worden vloeistofbarrières (Slagboom – of guillotine principe ) genoemd als oplossing.

Naast vloeistofbarrières in verschillende maten en toepassingen om te voorkomen dat de vloeistof zich verplaats over de opslagvakken zijn er ook oplossingen om het riool te sluiten in geval van calamiteiten.

Zijn deze bluswateropvang ook brandwerend?

De brandwerendheid van een standaard Barrières is niet hoog, 15 minute =n bij 200 graden Celsius.

Er bestaan ook FM gekeurde barrières die 30 minuten lang 1000 graden Celsius kunnen weerstaan.  Herkenningsklasse FM= 4985.

 Gasflessenopslag.

Waar moet ik gasflessen opslaan ?

Bij voorkeur buiten. Dit om drukgolven, bij brand, te vermijden. Bij een opslag van meer dan 125 Liter moeten deze gasflessen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagvoorzieningen.

Bij een buiten opslag moet de wand waar gasflessen worden opgeslagen een WBDBO (Weerstand tegen Brand- Doorslag en Brand-Overslag)  van 60 Minuten hebben. (Over hoogte van 4 meter en links en recht naast de opslag van 2 meter)

De flessen moeten worden vastgezet om tegen omvallen te zijn beschermd.

De vloer waarop de gasflessen worden geplaats moet vlak zijn, aflopend voor water, er mag zich geen gas verzamelen onder de vloer en de vloer mag niet brandbaar en mag niet lager liggen dan het maaiveld.

De afstand vanaf de opslagvoorziening tot inrichtingsgrens en eventuele brandbare object is afhankelijk van het volume in opslag;

 • >2500 Liter
  • Bij afstand tot inrichting grens 0 meter of tot brandbaar object op 0 meter -> 60 minuten brandwerend,
  • Bij afstand tot inrichting grens 3 meter of tot brandbaar object op 5 meter -> 30 minuten brandwerend,
  • Bij afstand tot inrichting grens 5 meter of tot brandbaar object op 10 meter geen brandwerende voorziening nodig.
 • <2500 Liter
  • Bij afstand tot inrichting grens 0 meter of tot brandbaar object op 0 meter -> 60 minuten brandwerend
  • Bij afstand tot inrichting grens 1 meter of tot brandbaar object op 3 meter -> 30 minuten brandwerend
  • Bij afstand tot inrichting grens 3 meter of tot brandbaar object op 5 meter -> geen brandwerende voorziening nodig

Moeten gasflessen ook gescheiden worden opgeslagen ?

Ja, net als Chemicaliën hebben gassen ook een etiket. En moeten net als bij chemicaliën de flessen gescheiden worden.

Lege gasflessen moeten ook worden opgeslagen in dezelfde voorziening als volle en moeten ook gescheiden worden. Deze gasflessen moeten ook herkenbaar zijn (en zo snel mogelijk terug naar de leverancier).

Wat zijn de meest voorkomende gassen in gasflessen ?

1001 ACETYLEEN, OPGELOST

1002 LUCHT, SAMENGEPERST

1005 AMMONIAK, WATERVRIJ

1006 ARGON, SAMENGEPERST

1013 KOOLDIOXIDE (KOOLZUUR)

1014 MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLDIOXIDE, SAMENGEPERST

1033 DIMETHYLETHER (DME)

1040 ETHYLEENOXIDE OF ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF

1046 HELIUM, SAMENGEPERST

1049 WATERSTOF, SAMENGEPERST

1060 MENGSELS VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD (Mapp, Apachi, Tetreen)

1066 STIKSTOF, SAMENGEPERST

1070 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)

1072 ZUURSTOF, SAMENGEPERST

1073 ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

1078 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2,2-pentafluorethaan (koelgas R 507)

1078 1,1,1,2,2-pentafluorethaan en difluormethaan (koelgas R 410 A)

1951 ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

1954 SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G. (Stikstof/waterstof gasmengsel, Argon/waterstof gasmengsel)

1956 SAMENGEPERST GAS, N.E.G. (Argon/koolzuur gasmengsel, Argon/koolzuur/zuurstof gasmengsel, Stikstof/waterstof gasmengsel, Stikstof/koolzuur gasmengsel, Stikstof/argon gasmengsel, Stikstof/zuurstof gasmengsel)

1965 MENGSELS VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G.

1971 METHAAN, SAMENGEPERST OF AARDGAS SAMENGEPERST (met hoog methaan gehalte)1962 ETHYLEEN (ETHEEN)

1977 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

3156 SAMENGEPERST GAS, OXIDEREND, N.E.G. (mengsel zuurstof/lachgas)

3159 1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R 134A)

3337 Pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R 404 A)

3340 Difluormethaan en pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R 407 C)

Mag je gasflessen binnen opslaan ?

De voorkeur van de brandweer is om de gasflessen buiten op te slaan.  Mocht dat niet lukken dan kunnen de flessen worden opgeslagen in brandveiligheidsopslagkast.

Eisen:

 • Maximaal 250 Liter
 • Voorzien van Certificaat NEN EN 14470-2
 • Voorzien van relevante informatie op de kast (Verbodsbord, gevaarsymbool, G60 of G90, etc)
 • Maximaal 5 Meter van de buitendeur tegen een buiten wand
 • Niet in vluchtroute
 • Ventilatie met de buitenlucht.
 • Niet in een kelder of op een verdieping.

Algemene vragen over PGS15.

Op welke stoffen is de PGS15 van toepassing ?

Niet alle materialen vallen binnen de PGS15. Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van een groot aantal ADR klassen die worden opgeslagen of tijdelijk opgeslagen in afwachting van verder transport.

Explosieve stoffen (ADR-klasse 1) of radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) vallen niet onder de PGS15.

Is er een maximum wat ik mag opslaan ?

In principe is er geen maximum. Wel is het zo dat bij opslag van meer dan 10.000 KG er speciale eisen aan de opslagvoorziening worden gesteld. Afhankelijk van wat je opslaat zijn er verschillende beschermingsniveaus.

Het beschermingsniveau is afhankelijk van wat je hebt opgeslagen. Er zijn grenswaarde in KG die in combinatie met de materiaal eigenschappen (e.g. Vlampunt) het beschermingsniveau bepalen.

GHS Pictogrammen.

GHS

Ontvlambare stoffen

GHS

Oxiderende stoffen

GHS

Ontplofbare stoffen

GHS

Corrosieve stoffen

GHS

Giftige stoffen

GHS

Accuut gevaar

GHS

Gassen onder druk

GHS

Gevaar voor milieu

GHS

Gevaar gezondheid
Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
0